ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТУУД

2-р ээлжийн сонголтууд

132.05 m2

158.23 m2

175.69 m2

b2

178.31 m2

80.12 m2

122.12 m2